Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES  

strony internetowej i sklepu internetowego

 

1. Administrator danych osobowych i kontakt  

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Zboralski prowadzący działalność  gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „NOMEN” Agencja z siedzibą w  Poznaniu (60-462), ul. Synów Pułku 13, NIP: 7811002657, Regon: 630250893, będący  właścicielem i administratorem strony www.znampolski.pl i powiązanego (zlinkowanego)  z nią sklepu internetowego, a zarazem wydawcą publikacji z serii pod marką  ZnamPolski.pl – zwany tu dalej „Wydawcą”.  

2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI  i COOKIES lub bezpieczeństwa danych osobowych oraz w przypadku zamiaru aktualizacji  bądź usunięcia swoich danych osobowych z pomocą administratora danych osobowych,  należy skorzystać z następujących możliwości kontaktu: 

a) pocztą elektroniczną, pisząc na adres: kontakt@znampolski.pl (temat wiadomości:  Dane osobowe); 

b) wysyłając wiadomość przez formularz kontaktu na stronie www.znampolski.pl

c) pocztą zwykłą, pisząc na adres: Agencja NOMEN, ul. Synów Pułku 13, 60-462 Poznań  (z dopiskiem: Dane osobowe).  

2. Dane osobowe  

2.1. Informacje ogólne  

1. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.  Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na  które przekazujący wyraził zgodę. Osoba, która przekazała swoje dane osobowe ma  w każdej chwili prawo do ich aktualizacji lub całkowitego usunięcia. Może to zrobić  samodzielnie lub korzystając z pomocy administratora danych osobowych. 

2. Administrator danych osobowych zapewnia poufność i ochronę otrzymanych danych.  

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobie, która przekazała swoje dane osobowe  przysługuje prawo do:  

a) dostępu do danych,  

b) sprostowania i poprawiania danych,  

c) usunięcia danych,  

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

f) przenoszenia danych,  

g) odwołania zgody na przetwarzanie danych,  

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.  

4. Podstawą przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych są odpowiednie  zapisy rozporządzenia RODO. 

1  

5. W zakresie na jaki osoba, która przekazała Wydawcy swoje dane osobowe wyrazi zgodę,  jej dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania partnerom wspierającym  Wydawcę w świadczeniu jego usług w ramach strony www.znampolski.pl i związanego  (zlinkowanego) z nią sklepu internetowego, a w szczególności podmiotom  zapewniającym usługi hostingowe, analityczno-statystyczne, płatnicze, wysyłkowe,  logistyczne, fakturujące, księgowe i mailingowe. Dane osobowe będą im udostępnione  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu świadczenia usług na  rzecz Wydawcy.  

2. 2. Strona internetowa i newsletter Wydawcy  

1. Przeglądanie zawartości strony internetowej www.znampolski.pl nie wymaga podawania  przez użytkownika żadnych danych osobowych.  

2. Dane osobowe mogą być przekazane za pomocą dostępnego na stronie formularza  kontaktowego, formularza zapisu na otrzymywanie tzw. newslettera, będącego  mailowym medium komunikacyjnym Wydawcy, lub przez wysłanie wiadomości e-mail, na  którykolwiek adres internetowy w domenie znampolski.pl, należącej do Wydawcy.  

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania  odpowiedzi na wiadomość mailową lub informacji handlowo-marketingowych i ofert  promocyjnych (np. kodów rabatowych) w ramach newslettera Wydawcy.  

4. Dane osobowe otrzymane przez Wydawcę w sposób, o którym mowa w punkcie 2.  powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu mailowego w odpowiedzi na  otrzymaną wiadomość lub w celu wysyłki newslettera, przez czas potrzebny na  udzielenie tej odpowiedzi lub w okresie uprawnionego wysyłania newslettera do odbiorcy,  który go zamówił. Udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość i wysyłanie  zamówionego newslettera jest prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy.  

5. Aby otrzymywać newsletter, konieczne jest podanie przez użytkownika jedynie swojego  adresu e-mail oraz zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera. Użytkownik  w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając na link anulujący  jego subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.  

6. Zapis na otrzymywanie newslettera od Wydawcy może być dokonany również w trakcie  składania zamówienia w sklepie ZnamPolski.pl. Odbywa się to na takich samych  zasadach, ma takie same konsekwencje i wiąże się z takimi samymi prawami osoby,  która dokonuje tego zapisu.  

7. Adres e-mail podany w trakcie zapisu na otrzymywanie newslettera jest przetwarzany  przez Wydawcę oraz przez operatora systemu mailingowego MailerLite.com, który jest  partnerem Wydawcy w zakresie obsługi klientów dokonujących zakupu w jego sklepie  internetowym oraz osób, które dokonały tylko zapisu do newslettera. 

2.3. Sklep internetowy  

1. Dokonywanie zamówień w sklepie ZnamPolski.pl wiąże się z koniecznością podania  przez zamawiającego danych osobowych. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia.  

2. W celu złożenia zamówienia (dokonania zakupu) wymagane jest podanie następujących  danych osobowych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu  (fakultatywnie), dane do faktury VAT (fakultatywnie).  

3. W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia klient wyraził zgodę na otrzymywanie od  Wydawcy informacji handlowo-marketingowych (w tym ofert promocyjnych) za pośred nictwem poczty e-mail w ramach tzw. newslettera, dane osobowe klienta będą  przetwarzane również celu wysyłania takich informacji. Związane z tym zasady zostały  opisane w rozdziale 2.2. niniejszego dokumentu. 

2  

4. Dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy sprzedaży będą  przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych  sprzedawcy (tj. Wydawcy) z tytułu dokonanej sprzedaży.  

5. Po wykonaniu umowy sprzedaży, w zakresie danych niezbędnych do złożenia  zamówienia i wykonania tejże umowy, klient nie może żądać sprostowania przekazanych  Wydawcy danych osobowych, nie jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec ich  przetwarzania i nie może domagać się usunięcia przekazanych danych osobowych – do  czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy z tytułu  dokonanej sprzedaży. Wynika to z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed jej wykonaniem, dane osobowe  Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie  danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Pliki cookies  

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne pobierane automatycznie,  w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby  odwiedzającej i użytkującej stronę/sklep (np. w komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki  cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Dane zawarte w  plikach cookies nie są łączone z danymi osobowymi, o których mowa w części 2. tej  POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej  oraz korygowania błędów systemowych.  

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym  do nich dostęp jest Marek Zboralski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie  wpisu do CEIDG pod firmą „NOMEN” Agencja z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Synów  Pułku 13, NIP: 7811002657, Regon: 630250893, będący właścicielem i administratorem  strony www.znampolski.pl i powiązanego (zlinkowanego) z nią sklepu internetowego.  

3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:  

a) dostosowania zawartości strony/sklepu do preferencji użytkowników oraz opty malizacji korzystania ze strony/sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać  urządzenie użytkownika strony/sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  

b) tworzenia statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze  strony/sklepu, co umożliwia ulepszanie jej/jego struktury, zawartości i funkcjonowania;  

c) dostosowania komunikatów marketingowych do profilu użytkowników.  

4. W ramach strony/sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

5. Dokładniejszy podział plików cookies stosowanych w ramach strony/sklepu przedstawia  się następująco:  

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach  strony/sklepu, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony/sklepu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie  korzystania ze strony/sklepu;

3  

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez  użytkownika ustawień i personalizację interfejsu strony/sklepu; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści  reklamowych bardziej dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań. 

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka inter netowa) na ogół domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu  końcowym użytkownika. Użytkownicy strony/sklepu mogą dokonać w każdym czasie  zmiany swoich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym  zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony/sklepu. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi, w tym zablokowania i usunięcia, plików cookies  dostępne są w ustawieniach lub systemie pomocy przeglądarki internetowej.  

7. Zablokowanie, ograniczenie stosowania lub usunięcie plików cookies dokonane przez  użytkownika strony/sklepu mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony/sklepu i uniemożliwić jej/jego poprawne działanie w pełnym zakresie potencjalnej użyteczności.  

8. Jeżeli użytkownik strony/sklepu zgodzi się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików  cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka.  

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony/sklepu mogą  być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących  z Wydawcą.  

10. Partnerami Wydawcy wykorzystującymi technologię plików cookies są m.in. Google  (realizując usługę raportowo-statystyczną Google Analytics), Facebook (usługa Facebook  Pixel). Informację o polityce cookies poszczególnych partnerów Wydawcy, który  wykorzystuje skrypty lub elementy oprogramowania dostarczone przez tych partnerów  lub znajdujące się na ich serwerach (także zagranicznych) można znaleźć na stronach  internetowych poszczególnych partnerów lub Wydawca udzieli odpowiednich informacji  na życzenie użytkownika strony/sklepu ZnamPolski.pl.  

4. Polityka prywatności i polityka cookies partnerów i stron powiązanych  

Wydawca, jako właściciel strony i sklepu internetowego ZnamPolski.pl, nie współpracuje  z przypadkowymi partnerami i nie zamieszcza linków do stron internetowych o wątpliwej  reputacji czy budzących jego obawy dotyczące zachowania wymogów prawnych lub ogólnie  przyjętych standardów w działaniach biznesowych, w tym marketingowych. Nie odpowiada  on jednak za politykę prywatności oraz politykę dotyczącą plików cookie stosowaną przez  partnerów oraz właścicieli, operatorów i administratorów tych innych stron, a także za  przestrzeganie przez nich zasad ochrony danych osobowych. Wydawca zaleca więc  użytkownikom strony/sklepu samodzielną weryfikację każdego takiego podmiotu przed  podjęciem decyzji o powierzeniu mu swoich danych osobowych i akceptacją ich plików  cookies.  

5. Udostępnianie danych osobowych na żądanie  

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje udostępnienie  zebranych danych osobowych odpowiednim organom państwowym, administrator danych  osobowych takie dane udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, zebrane dane osobowe będą  ujawniane wyłącznie podmiotom wymienionym w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI  i COOKIES, w określonym w niej zakresie i celu.  

6. Zmiana POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES 

4  

1. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej POLITYCE  PRYWATNOŚCI i COOKIES w każdym czasie, między innymi z uwagi na zmiany  obowiązujących przepisów prawa, zmiany technologiczne, nowe funkcjonalności  strony/sklepu itp.  

2. Zmiany POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES odnoszą skutek na przyszłość, od daty  wprowadzenia danej zmiany.  

3. Aktualny tekst POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES strony internetowej i sklepu  ZnamPolski.pl jest dostępny pod adresem https://znampolski.salescrm.pl/page/polityka-prywatnosci.